Program IROP

Informace o možnostech a podmínkách dotační podpory při financování úsporných opatření na bytových domech

 • Možnost využít vyhlášenou 16. výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro specifický cíl 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
 • Správcem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a administrátorem dotací jsou: Krajské pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky (CRR)
 • Podmínky IROP jsou definovány Obecnými pravidly pro žadatele a konkrétní podmínky dané výzvy upravují Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
 • Příjem žádostí v aktuální výzvě bude ukončen 30.11.2016, následně bude vyhlášena další výzva, která však již bude využívat pouze tzv. finančních nástrojů (zvýhodněný úvěr)
 • Minimální výše způsobilých výdajů na 1 projekt je 300 tis. Kč vč. DPH, max. 90 mil. Kč
 • Na hlavní aktivity projektu musí být zaměřeno minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu (zateplovací stavební opatření, instalace technologií), na vedlejší aktivity 15% (balkony, lodžie, předávací stanice, systémy měření a regulace, projektová dokumentace, technický dozor)
 • Míra podpory z EFRR: 25,5%, resp. 32,3% způsobilých výdajů podle dosažené výše úspor energie
 • Výzva se vztahuje jen na bytové domy se 4 a více bytovými jednotkami
 • Oprávněnými žadateli jsou všechny typy vlastníků bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikatelů, tedy SVJ, bytová družstva, obce, organizace, instituce aj. právnické osoby
 • Akce nemohou být podpořeny z IROP, jestliže byly fyzicky dokončeny nebo plně provedeny před předložením žádosti o podporu
 • Výběr dodavatele stavebních prací musí proběhnout v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (akce s předpokládanou hodnotou nad 6 mil. Kč bez DPH) nebo podle Metodického pokynu MMR ČR pro zadávání zakázek v programovém období 2014 – 20 (zakázky na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH)
 • Žádost o dotaci se podává pouze elektronicky v prostředí MS 2014+, kam se vkládají i všechny požadované přílohy žádosti a další dokumenty během přípravy a realizace akce
 • Nejdůležitější přílohy k dotační žádosti:
  • zpracování finanční a ekonomické analýzy
  • žádost o stavební povolení nebo ohlášení stavby
  • projektová dokumentace
  • položkový rozpočet
  • energetické hodnocení
  • podklady pro hodnocení žádosti
  • zápis ze schůze vlastníků bytových jednotek nebo členů bytového družstva
 • Během realizace akce musí být plněn požadavek na povinnou publicitu - příjemce umístí po zahájení realizace na viditelném místě plakát o minimální velikost A3, obsahující informace o názvu projektu, jeho cíli a výši podpory
 • Doba udržitelnosti projektu je 5 let od obdržení poslední platby na účet příjemce dotace, po tuto dobu je příjemce povinen předkládat průběžné a závěrečnou zprávu o realizaci a udržitelnosti a informovat o příp. změnách

Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů:

 • zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří);
 • instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
 • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
 • instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva;
 • instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
 • instalace solárních fotovoltaických soustav;
 • výměna předávací stanice;
 • vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

Pro přiznání podpory na zateplení obvodových konstrukcí a/nebo výměnu výplní otvorů je nutné splnit následující požadavky:

 • a) úspora celkové dodané energie v minimální výši 20 % oproti stavu před realizací opatření a zároveň dosažení 0,95 násobku hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2 všech zateplovaných konstrukcí nebo měněných výplní otvorů,
  nebo
 • b) úspora celkové dodané energie v minimální výši 30 % oproti stavu před realizací opatření a zároveň splnění požadavků nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., a zároveň dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší,
  nebo
 • c) úspora celkové dodané energie v minimální výši 40 % oproti stavu před realizací opatření a zároveň splnění požadavků nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., a zároveň dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší.

Po provedení těchto opatření je třeba provést vyregulování otopné soustavy.

V případě budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, je kritériem pro poskytnutí podpory na zateplení obvodových konstrukcí nebo výměnu výplní otvorů dosažení požadované hodnoty součinitele prostupu tepla U N,20 zateplovaných konstrukcí nebo měněných výplní otvorů podle ČSN 73 0540-2.

Podporována bude také samostatná výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé vody, využívajícího pevná nebo kapalná fosilní paliva, za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívajícího obnovitelné zdroje nebo zemní plyn nebo instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Podmínkou podpory v těchto případech je splnění průměrného součinitele prostupu tepla budovy U em, R podle vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Pokud budova tuto hodnotu nesplňuje, pak je nutné provést zateplení obvodových konstrukcí a/nebo výměnu výplní otvorů podle požadavků programu stanovených pro toto opatření.

Kontaktujte nás